wegwijzer

Lid worden is gemakkelijk. Er is geen wachtlijst. De algemene ledenvergadering heeft het maximum aantal leden vastgesteld op 360 en daar zitten we momenteel ruim onder. Lid worden kunt u doen door het inschrijfformulier in te vullen en dit samen met een (digitale) pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie. Inschrijfformulieren vindt u op de internetsite, in de kantine en bij de penningmeester. Voor personen jonger dan 18 jaar dient dit formulier mede ondertekend te zijn door één van de ouders of verzorgers.
U bent speelgerechtigd op het moment dat de penningmeester uw contributie voor het lopende jaar plus het inschrijfgeld heeft ontvangen. U ontvangt dan een KNLTB pas dat u, indien nodig tijdens het tennissen op het afhangbord in de hal van de kantine kunt hangen.
Het eerste jaar betaalt u contributie vanaf de maand waarin u lid wordt. Het is niet mogelijk om elk jaar uw lidmaatschap op te zeggen en het daarop volgende jaar op een later tijdstip opnieuw lid te worden.

Contributie
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering voor het daarop volgende jaar vastgesteld voor:
Senioren
Junioren
Studenten en Slapende leden

Van een senior lid wordt verwacht dat hij of zij een aantal maal per jaar een aantal uren baan- en parkonderhoud of een kantinedienst verricht.

Betaling
In januari van elk jaar ontvangt u een nota voor de betaling van de contributie. Betaling moet uiterlijk voor 1 februari van het desbetreffende verenigingsjaar worden gedaan.

Opzeggen
Opzeggen moet schriftelijk en vóór 1 december bij de ledenadministratie.

Slapend lid
Wanneer u door tijdgebrek, letsel of iets dergelijks een jaar niet kunt tennissen, maar wel lid wilt blijven van ’t Gouwtje, dan kan dat door zgn. ‘slapend lid’ te worden. U bent dan lid, zonder het recht om te spelen, maar u bent stemgerechtigd op de ledenvergadering, u blijft het Gouwschrift ontvangen en als u weer volwaardig lid wilt worden hoeft u geen inschrijfgeld te betalen.

Afhangen van de banen
Als u gaat tennissen, dan dient u uw ledenpas op het afhangbord te plaatsen, ook als er banen vrij zijn om te spelen. Het tonen van uw ledenpas houdt in dat u speelgerechtigd bent.
Op de maandag- en woensdagavond kan er vanaf 19.30 uur niet worden afgehangen i.v.m. het recreantentennis (rackettrekken). Ook tijdens toernooien, competitie- en trainingsdagen zijn er beperkingen in het vrij spelen.
De juiste procedure is als volgt: als u op de baan komt kijkt u op het afhangbord welke baan er het komend tijdsbestek vrij komt. U plaatst uw ledenpas dan op het bord bij die vrije baan. Vervolgens wacht u tot de speeltijd in gaat, dan pas kunt u gaan tennissen. Denk niet ‘de baan is al vrij dus gaan we er alvast op’. U kunt dan namelijk weer afgehangen worden terwijl u misschien net 10 minuten op de baan staat. Als niet alle banen bezet zijn, is het natuurlijk onsportief om precies die baan af te hangen waarop gespeeld wordt. Pak dan gewoon een andere baan, dat voorkomt onenigheid. U
moet met minimaal twee personen afhangen en op de baan aanwezig zijn. U kunt dus niet uit uw werk even een baan afhangen voor een bepaalde tijd en dan naar huis gaan. Reserveren kan niet bij ’t Gouwtje.
Als alle banen bezet zijn en er veel wachtenden zijn, is het de bedoeling dat u dubbels probeert te vormen, zodat iedereen zoveel mogelijk aan de beurt komt.

Baanverlichting
De lampen van de baanverlichting hebben een opwarmtijd nodig. Als alle lampen tegelijk worden aangezet, zullen ze om beurten opstarten. Ga dus niet aan de schakelaar draaien, ze gaan echt wel aan. Als u ’s avonds de baan verlaat, moet u de lichten uitdoen, ook al is de avond nog jong. Stel dat er niemand meer komt, dan zouden de lichten de hele verdere avond voor niets branden en dat zijn kosten die niet nodig zijn. Indien de periode tussen uit- en weer aanzetten langer dan 15 minuten is, is er geen probleem en gaan de lampen weer keurig aan. Indien het korter dan 15 minuten is, kan het zijn dat er slechts 2, of helemaal geen lampen aan gaan. In een dergelijk geval moet u even wachten tot ze alle 4 weer gaan branden. Indien namelijk lampen uitgedraaid zijn, duurt het ca. 15 minuten voordat ze afgekoeld zijn en opnieuw gaan branden. U kunt de schakelaar dus in de ‘aan’ positie laten, maar u moet even wachten, totdat de lampen weer aan gaan.
Spelen in de winter

Wel spelen:
Tijdens vorst met schone banen tot – 20 C.
Niet spelen, want dan trapt u de banen stuk:
Bij sneeuw en bij dooi, waarbij de bovenkant van de baan zacht en de onderkant nog bevroren is.
Op de website (www.tv-hetgouwtje.nl) is de actuele stand van zaken te vinden.

Introducé(e)s
Als u als lid van ’t Gouwtje een niet-lid wilt uitnodigen om te tennissen, kan dat. U dient dan een tijdelijke ledenpas te halen bij de fam. Bakker, Buurt 23 (schuin tegenover de afslag Nibbixwoud). De kosten hiervoor bedragen € 5,- per dag. Een lid mag maximaal 3x per jaar dezelfde persoon meenemen als introducé(e), daarna moet een lidmaatschap worden aangevraagd.
Recreantenavonden
De maandag- en woensdagavond zijn gereserveerd voor het zgn. recreantentennis of populair gezegd ‘Rackettrekken’. Koppels en tegenstanders worden door loting vastgesteld. Na een bepaalde periode wordt gewisseld en heeft u weer andere mede- en tegenstanders. Deze avonden zijn een goede gelegenheid om op een ongedwongen manier met andere leden kennis te maken.
Op maandagavond vanaf 19.30 is de recreantenavond voor gevorderde tennissers (categorie gemiddeld 7).
Op woensdagavond vanaf 19.30 is de recreantenavond voor beginnende tennissers (categorie gemiddeld 8).
Toernooien
Uiteraard worden er op ’t Gouwtje jaarlijks diverse toernooien gehouden. Zo zijn er het bekende Voorjaars Dubbel Toernooi en in juni het Westfries Kunstgras Toernooi en de clubkampioenschappen enkel, dubbel en mixed. Verder staan er diverse toernooien op www.toernooi.nl en www.toernooiklapper.nl
Competities
Ook zijn er mogelijkheden mee te doen aan voorjaar, herfst en/of wintercompetities georganiseerd door de KNLTB. Zie hiervoor de website, het clubblad en de aankondigingen van de Vereniging Competitie Leider (VCL)
Vrijwilligerstaken
Zoals bij een vereniging gebruikelijk is wordt van de senior leden verwacht dat zij een aantal keer per seizoen een vrijwilligerstaak uitvoeren. De leden die zitting hebben in het bestuur of in een commissie zijn hiervan vrijgesteld. De overige leden worden ingedeeld voor kantinediensten of baan-parkdiensten. De kantine is alleen bezet bij evenementen. U wordt alleen ingedeeld tijdens toernooien, clubkampioenschappen en speciale dagen.
De baan-parkdiensten bestaan uit het een aantal keer per jaar aanwezig zijn op een dinsdagavond gedurende 1½ uur voor onderhoud van de perken en bosschages. Voorts wordt u op de klussendag in het voorjaar of najaar verwacht.
Voor de datum waarop u uw diensten vervult wordt u geïnformeerd. Veranderingen of onverhoopte verhindering
kunt u doorgeven aan het commissielid die met deze taak is belast.
Indien u zich wel heeft opgegeven voor vrijwilligerstaken maar deze niet uitvoert, wordt dit bedrag alsnog in rekening gebracht.

Geen activiteiten.

Gouwschrift
Gouwschrift December